menu MENU
Hun-Seok Kim
Hun-Seok KimAssociate ProfessorElectrical Engineering and Computer Science
(734) 764-7630 2406 EECS1301 Beal AvenueAnn Arbor, MI 48109-2122

Ph.D. Students

Pierre Abillama

Andrea Bejarano, Co-advised with Prof. David Blaauw

Demma Komma, Co-advised with Prof. Mingyan Liu

Changwoo Lee

Bowen Liu

Sara Shoouri

Winston Wang

Xiangdong Wei

Mingyu Yang

Yufan Yue

Boxuan Chang

Mohammad Khreishah, Co-advised with Prof. David Blaauw

M.S. Students

Huanshihong Deng

Shrikant Arvavasu

Jayeon Yi

Hyunwon Chung

B.S. Students 

Eric Yun

Alumni

Yu Chen, Ph.D., 2023

Seungkyu Choi, Post-Doc, 2023

Ji Yoon Han, M.S., 2023

Yuang Huang, M.S., 2023

Zhenhao Liu, M.S., 2023

Rakesh Machineni, M.S., 2023

Ganrun Xu, M.S., 2023

Chin-Wei Hsu, Ph.D., 2022

Alhad Daftardar, M.S., 2022

Chenghong Bian, M.S., 2022

Minchang Cho, Ph.D., 2021

Yu-Hsiu Sun, M.S., 2021

Li-Xuan Chuo, Ph.D., 2020

Ziyun Li, Ph.D., 2020

Yao-Shan Hsiao, M.S., 2020

Chi-Sheng Yang, M.S., 2020

Peiwen Xing, M.S., 2020

Siddharth Venkatesan, M.S., 2019

Lu Liu, M.S., 2019

Luyao Gong, M.S., 2019 

Zhan Shi, M.S., 2018

Karan Suri, M.S., 2018

Yaqian Zhao, M.S., 2018

Cheng Fu, M.S., 2018

Hao Zheng, M.S., 2018

Yajing Chen, Ph.d., 2017 

Karishma Jain, M.S., 2017